อานาปานสติกรรมฐาน มีอานิสงส์ 12 ประการ

 1. สามารถตัดเสียซึ่งวิตก มีกามวิตก เป็นตัน เพราะเป็นธรรมอันละเอียดและประณีต
 2. เป็นธรรมเครื่องพักอยู่อันละมุนละไมและเป็นสุข
 3. เจริญให้มาก ทำให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐาน 4 ให้บริบูรณ์ เมื่อสติปัฎฐาน 4 อันบุคคลเจริญให้มากทำให้มากแล้ว ย่อมยังโพชงฌ์ 7 ให้บริบูีรณ์ เมื่อบุคคบยังโพชงฌ์ 7 ให้บริบูรณ์แล้ว ย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์
 4. ผู้ที่ได้สำเร็จอรหัตผล โดยอาศัยการเจริญอานาปานสติกรรมฐานเป็นบาท ย่อมกำหนดรู้ในอายุสังขารของตนว่าจะอยู่ไปได้เท่าไร และสามารถรู้กาลเวลาที่จะปรินิพพานด้วย
 5. หลับเป็นสุข ไม่ดิ้นรน
 6. ตื่นก็เป็นสุขคือมีใจเบิกบาน
 7. มีร่างกายสงบเรียบร้อย (มีกายไม่โยกโคลง)
 8. มีหิริโอตตัปปะ
 9. น่าเลื่อมใส
 10. มีอัธยาศัยประณีต
 11. เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 12. ถ้ายังไม่ได้สำเร็จมรรค ผล นิพพาน เมื่อธาตุขันธ์แตกดับลงก็มีสุตคิโลกสวรรค์เป้นที่ไปในเบื้องหน้า
Advertisements
This entry was posted in สมาธิภาวนา, อานาปานสติ, อานิสงส์. Bookmark the permalink.