วิธีกำหนดลมหายใจเข้า-หายใจออก ภาค ๒

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผู้ขยัน เมื่อชักเชือกกลึงยาวก็รู้ชัดว่าเราชักยาว เมื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเราชักสั้น แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน…

 1. เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว
 2. เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น
 3. ย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอกกองลมทั้งปวง หายใจออก (คือลมทั้งหมด)
 4. ย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวง หายใจเข้า (คือลมทั้งหมด)
 5. ย่อมสำเนียกว่าเราจักระงับกายสังขาร หายใจออก (ทำลมหายใจออกให้เบาลง)
 6. ย่อมสำเนียกว่าเราจักระงับกายสังขาร หายใจเข้า (ทำลมหายใจเข้าให้เบาลง)

ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อม…

 1. พิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง (คือทุกส่วนในร่างกายของเรา มี ผม ขน เล็บ เป็นต้น)
 2. พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง (คือกายของคนอื่น)
 3. พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง (คือทั้งกายของเราเอง และ ทั้งกายของคนอื่น)
 4. พิจารณาเป็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้าง (คือพิจารณาเห็นว่าทุกส่วนในกาย (ผม ขน เล็บ เป็นตัน) มีการเกิด/งอก)
 5. พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้าง (คือพิจารณาเห็นว่ากายนี้ ก็เสื่อมไป แก่ไป)
 6. พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้าง

เธอย่อมเป็นอยู่อึกอย่างหนึ่ง คือเข้าไปตั้งสติว่ากายมี ก็เพียงสักว่าเอาไว้รู้ เพียงสักว่าเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็นผู้ไม่ถุกตัณหาและทิฐิเข้าอิงอาศัย และไม่ถือมั้นอะไร ๆ ในโลก

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจาณาเห็นกายในกายอยู่เสมอ

ภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้

Just as a skilled turner or his apprentice, when making a long turn, discerns that he is making a long turn, or when making a short turn discerns that he is making a short turn; in the same way the monk,…

 1. “Breathing in long, he discerns that he is breathing in long; or breathing out long, he discerns that he is breathing out long.
 2. Or breathing in short, he discerns that he is breathing in short; or breathing out short, he discerns that he is breathing out short.
 3. He trains himself to breathe in sensitive to the entire body
 4. and to breathe out sensitive to the entire body.
 5. He trains himself to breathe in calming bodily fabrication (make your inhale softer)
 6. and to breathe out calming bodily fabrication (make your exhale softer).

“In this way…

 1. he remains focused internally on the body in & of itself (eg. hair, nail, skin, etc.), or
 2. externally on the body in & of itself (others people’s body) , or
 3. both internally & externally on the body in & of itself. (your own body and others’)
 4. Or he remains focused on the phenomenon of origination with regard to the body,
 5. on the phenomenon of passing away with regard to the body, or
 6. on the phenomenon of origination & passing away with regard to the body.

Or his mindfulness that ‘There is a body’ is maintained to the extent of knowledge & remembrance. And he remains unconstrained from desire and misunderstood. And he is disassociate to anything in the world.

This is how a monk remains focused on the body in & of itself.

Advertisements
This entry was posted in สมาธิภาวนา, อานาปานสติ, English. Bookmark the permalink.