ผึกสติสัมปชัญญะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือ ภิกษุย่อมทำความรู้สึกตัว…

 • ในการก้าว ในการถอย
 • ในการแล ในการเหลียว
 • ในการคู้เข้า ในการเหยียดออก
 • ในการทรงผ้าสังฆาฏิ บาตรและจีวร
 • ในการฉัน การดื่ม
 • ในการเคี้ยว การลิ้ม
 • ในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ

ย่อมทำความรู้สึกตัว…

 • ในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น
 • ในการพูด การนิ่ง

ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อม…

 • พิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง
 • พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง
 • พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง
 • พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้าง
 • พิจารณาเห็นธรรมคือความเสี่อมในกายบ้าง
 • พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมในกายบ้าง

เธอย่อมเป็นอยู่อีกอย่างหนึ่ง คือเข้าไปตั้งสติว่ากายมี ก็เพียงสักว่าเอาไวัรู้ เพียงสักว่าเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็นผู้ไม่ถูกตัณหา (ความอยาก) และทิฐิ (ความเห็นผิด) เข้าอิงอาศัย และไม่ถือมั่นอะไร ๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอ

ถ้าผู้อ่านไม่เข้าใจตรงไหน เช่นคำ่ว่า “กายในกายภายใน” หรือ อื่น ๆ ก็ให้เขียน comment ใส่ไว้ หลวงพ่อจะตอบให้

Advertisements
This entry was posted in สมาธิภาวนา. Bookmark the permalink.