ทางเจริญแห่งทรัพย์สมบัติ จากพระไตรปิฏก

ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์ ๖ ประการ

  1. ไม่เป็นนักเลงหญิง
  2. ไม่เป็นนักเลงสุรา
  3. ไม่เป็นนักเลงการพนัน
  4. มีมิตรดี
  5. มีสหายดี
  6. ใผ่ใจกลัยาณมิตร
องฺ อฎฺฐก. ๒๓/๕๕/๒๓๗–๒๓๙
Advertisements
This entry was posted in ทาน. Bookmark the permalink.