เสี้ยนหนาม

ความยินดีในการระคนด้วยหมู่ เป็นเสี้ยนหนามแก่ ผู้ยินดีในปวิเวก

การตามประกอบในสุภนิมิต เป็นเสี้ยนหนามแก่ ผู้ตามประกอบในอสุภนิมิต

การดูการเล่น เป็นเสี้ยนหนามแก่ ผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย

การเกี่ยวข้องด้วยเพศตรงข้าม เป็นเสี้ยนหนามแก่ พรหมจรรย์

เสียง เป็นเสี้ยนหนามแก่ ปฐมฌาน

วิตกวิจาร เป็นเสี้ยนหนามแก่ ทุติยฌาน

ปีติ เป็นเสี้ยนหนามแก่ ตติยฌาน

อัสสาสะปัสสาสะ (ลมหายใจเข้า/ออก) เป็นเสี้ยนหนามแก่ จตุตถฌาน

สัญญาและเวทนา เป็นเสี้ยนหนามแก่ สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ

ราคะ เป็นเสี้นหนาม

โทสะ เป็นเสี้ยนหนาม

พวกเธอจงเป็นผู้ไม่มีเสี้ยนหนาม อยู่เถิด. พวกเธอจงเป็นผู้หมดเสี้ยนหนาม อยู่เถิด. พระอรหันต์ทั้งหลาย เป็นผู้ไม่มีเสี้ยนหนาม หมดเสี้ยนหนาม แล.

— ทสก. อํ. 24/145/72

Advertisements
This entry was posted in สมาธิภาวนา. Bookmark the permalink.

2 Responses to เสี้ยนหนาม

 1. ธนกร says:

  แล้วอะไรเป็นเหตุให้ผ่านเสี้ยนหนามได้ครับหลวงพ่อ

 2. โพสต์แทนหลวงพ่อฯ says:

  สมาธิ ฌาน มรรค ผล เป็นเหตุให้หมดเสี้ยนหนาม
  ถ้าได้ ปฐมฌาน แล้ว เสียงก็ไม่เป็นเสี้ยนหนาม
  ถ้าได้ ทุติยฌาน แล้ว วิตกวิจารก็ไม่เป็นเสี้ยนหนาม
  ถ้าได้ ตติยฌาน แล้ว ปีติก็ไม่เป็นเสี้ยนหนาม
  ถ้าได้ จตตุถฌาน แล้ว ลมหายใจก็ไม่เป็นเสี้ยนหนาม
  ถ้าหมดราคะ/โทสะ แล้ว ก็หมดเสี้ยนหนาม
  เมื่อละนิวรณ์ทั้ง ๕ ได้ เสี้ยนหนามของสมาธิก็ไม่มี

Comments are closed.