ขอฝน

ปีนี้แล้งมาก (ที่บ้านดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี) ชาวบ้านจึงมาขอให้ หลวงพ่อ ดร. สะอาดช่วย ทำให้คิดถึงพระสูตรนี้ขึ้นมาทันที

ภิกษุทั้งหลาย! สมัยใด ราชา (ผู้ปกครอง) ทั้งหลาย ไม่ตั้งอยู่ในธรรม, สมัยนั้น ราชยุตต์ (ข้าราชการ) ทั้งหลาย ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม

เมื่อข้าราชการทั้งหลาย ไม่ตั้งอยู่ในธรรม, พราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย (พ่อค้า/นักธุรกิจ) ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม;

เมื่อพราหมณ์ละคหบดีทั้งหลาย ไม่ตั้งอยู่ในธรรม, ชาวเมืองและชาวชนบท (ชาวบ้านธรรมดา) ทั้งหลาย ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม;

เมื่อชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลาย ไม่ตั้งอยู่ในธรรม, ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ก็มีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ;

เมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ, ดาวนักษัตรและดาวทั้งหลาย ก็มีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ;

เมื่อดาวนักษัตรและดาวทั้งหลายมีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ, คืนและวัน ก็มีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ;

เมื่อคืนและวันมีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ, เดือนและปักษ์ ก็มีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ;

เมื่อเดือนและปักษ์มีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ, ฤดูและปี ก็มีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ;

เมื่อฤดูและปีมีปริวรรตไม่สม่ำเสมอ, ลม(ทุกชนิด) ก็พัดไปไม่สม่ำเสมอ;

เมื่อลม(ทุกชนิด)พัดไปไม่สม่ำเสมอ, ปัญชสา (ระบบแห่งทิศทางลมอันถูกต้อง)ก็แปรปรวน;

เมื่อปัญชสาแปรปรวน, เทวดาทั้งหลาย ก็ระส่ำระสาย;

เมื่อเทวดาทั้งหลาย ระส่ำระสาย, ฝน ก็ตกลงมาอย่างไม่เหมาะสม;

เมื่อฝนตกลงมาอย่างไม่เหมาะสม, พืชพรรณข้าวทั้งหลาย ก็แก่และสุกไม่สม่ำเสมอ;

ภิกษุทั้งหลาย! เมื่อมนุษย์ทั้งหลาย บริโภคพืชพรรณข้าวทั้งหลายอัน มีความแก่และสุกไม่สม่ำเสมอ ก็กลายเป็นผู้มีอายุสั้น ผิดพรรณทราม ทุพพลภาพ และมีโรคภัยไข้เจ็บมาก.

ถ้าต้องการมีฝนดี ก็ให้ตั้งอยู่ในธรรม ก็แล้วกัน

ปล. ถ้าปีไหนน้ำน้อย (ฝนน้อย) ฤดูหนาวของปีนั้น มักจะไม่ค่อยหนาว เพราะฉะนั้น ปีนี้ ฤดูหนาวคงไม่หนาวเท่าไหร่? hopefully.

Advertisements
This entry was posted in ทั่วไป, สัมมาทิฎฐิ, อุดรธานี. Bookmark the permalink.