สิทธิ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่เป็นผู้หญิง ลางานเพื่อปฏิบัติธรรมได้ ไม่เกิน 3 เดือน

ตามที่กฏหมายระบุให้สิทธิในการลางานโดยไม่นับเป็นวันลา แก่สตรีที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการถือศีลปฏิบัติธรรม เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน นั้น มีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งว่า จะต้องเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ล่าสุด มหาเถรสมาคมได้อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) แห่งที่ 5 คือ วัดป่าดอนหายโศก ดังนั้น วัดป่าดอนหายโศกก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ เป็นโอกาสเปิดกว้างสำหรับข้าราชการสตรีที่จะใช้สิทธินี้

สรุปก็เป็นอันว่า ผู้ชายก็มีสิทธิลางานไปบวชได้ ไม่เกิน 3 เดือน ผู้หญิงก็มีสิทธิเช่นเดียวกันด้วย คือ ลางานเพื่อรักษาศีลปฏิบัติธรรม โดยไม่นับเป็นวันลา

ปฏิบัติธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา วัดป่าดอนหายโศก

Advertisements
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, หลักสูตร7วัน, อุดรธานี. Bookmark the permalink.