Category Archives: อานิสงส์

ถมดินรอบโบสถ์

เกี่ยวกับโบสถ์วัดป่าดอนหายโศก ขณะนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนถมดินปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมสำหรับเทปูนต่อไป… ขออนุโมทนาบุญ กับผู้มีจิตศรัทธาที่ได้รวบรวมปัจจัยโอนเข้ามาที่บัญชีสร้างโบสถ์ เป็นผลให้การก่อสร้างมีความคืบหน้าจนถึงขั้นตอนนี้ได้.   Advertisements

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อานิสงส์ | Tagged | 2 Comments

สื่อธรรมโดยวัดป่าดอนหายโศก

ได้รวบรวมสื่อธรรมไว้ดังนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ทั่วไป, อานิสงส์ | 9 Comments

อานิสงส์ การแผ่เมตตา

ในการหลีกเร้นปฏิบัติ ณ วัดป่าดอนหายโศก จะได้ให้มีการแผ่เมตตา ในตอนท้ายของแต่ละวัน ซึ่งบทแผ่เมตตา ก็หาพบได้ที่นี่ และต่อไปนี้ก็คือ อานิสงส์ของการแผ่เมตตา ใครต้องการหน้าเด้ง ให้แผ่เมตตา ใครต้องการเข้าสมาธิได้เร็ว ให้แผ่เมตตา ใครต้องการให้คนอื่นรัก ให้แผ่เมตตา เมื่อเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลเสพมาแต่แรก ให้เจริญแล้วทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว ทำให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนืองๆ ปรารภสม่ำเสมอดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่าง คือ หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของพวกมนุษย์ เป็นที่รักของพวกอมนุษย์ เทพยดารักษา ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี ศาสตราก็ดี ไม่ต้องบุคคลนั้น จิตตั้งมั่นได้รวดเร็ว สีหน้าผุดผ่อง ไม่หลงทำกาละ เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลก เมื่อเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลเสพมาแต่แรก … Continue reading

Posted in หลักสูตร7วัน, อานาปานสติ, อานิสงส์

แปลงไฟฟ้าให้เป็นบุญ

รูปงาน ผ้าป่า “แปลงไฟฟ้าให้เป็นบุญ” หลวงพ่อไม่คิดว่าคนจะมามากปานนี้ 🙂 มีเกือบสองร้อยคน ยอดผ้าป่าในวันนั้นได้ทั้งหมด 247,666 บาท ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญกันทุกท่าน และในการนี้ หมอต้อย ก็ได้ถวายกุฎิรับรอง 1 หลัง สำหรับผู้ช่วยงานธรรม และ กุฏิหญ้าคาริมสระใหญ่ สำหรับผู้หลีกเร้นชายจำนวน 16 หลัง ด้วย ชมรูปกันได้เลย

Posted in ทาน, หลักสูตร7วัน, อานิสงส์ | 2 Comments

อานิสงส์การแผ่เมตตา

เมื่อแผ่เมตตาแล้วอย่างถูกต้อง พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่างนี้ คือ หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของพวกมนุษย์ เป็นที่รักของพวกอมนุษย์ เทพยดารักษา ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี ศาตราก็ดี ไม่ต้องบุคคลนั้น จิตตั้งมั่นได้รวดเร็ว สีหน้าผุดผ่อง ไม่หลงทำกาละ เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลก ในหลักสูตรการปฏิบัติ 7 วัน ที่วัดป่าดอนหายโศกนั้น นอกจากการทำเมตตาภาวนาทุกวันแล้ว ยังให้ทมีการทำำพรหมวิหารอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย (ได้แก่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา)

Posted in สมาธิภาวนา, หลักสูตร7วัน, อานิสงส์

ความแตกต่างระหว่างขั้นต่างๆของผู้บรรลุธรรม

ความดับแห่งสังขารโดยลำดับ ๆ เราได้กล่าวแล้ว ดังนี้คือ :- เมื่อเข้าสู่ ปฐมฌาน แล้ว วาจา ย่อมดับ ; เมื่อเข้าสู่ ทุติยฌาน แล้ว วิตก และ วิจาร ย่อมดับ ; เมื่อเข้าสู่ ตติยฌาน แล้ว ปีติ ย่อมดับ ; เมื่อเข้าสู่ จตุตถฌาน แล้ว อัสสาสะ และ ปัสสาสะ ย่อมดับ ; เมื่อเข้าสู่ อากาสานัญจายตนะ แล้ว รูปสัญญา ย่อมดับ ; เมื่อเข้าสู่ … Continue reading

Posted in ทั่วไป, อานิสงส์

เหตุที่ทำให้้ค้าขายขาดทุน–ได้กำไร

ครั้งนั้นแล ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า — อํ. จตุก 21/79 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ (๑) อะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำการค้าขายขาดทุน (๒) อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำการค้าขายไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์ (๓) อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำการค้าขายได้กำไรตามที่ประสงค์ (๔) อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำการค้าขายได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์ พระพุทธเจ้าตอบว่า ดูกรสารีบุตร (๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้ว ย่อมปวารณาว่า ‘ขอท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์’; เขากลับไม่ถวายปัจจัยที่เขาปวารณา ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้ เขาทำการค้าขายอย่างใดๆ เขาย่อมขาดทุน (๒) อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ … Continue reading

Posted in ทาน, อานิสงส์